سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد 
وزیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
ستاد عالی انقلاب فرهنگی  
عضو 
 
 
اجرایی 
همکاری 
فرهنگستان علوم  
رئیس 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم تربیتی اصفهان 
سرپرست 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف آمریکا 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه شیراز و اصفهان  
مدرس