تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
تعلیم و تربیت 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
تعلیم و تربیت 
دانشگاه تهران 
 
سطح 1